คำศัพท์ประกันภัย ต้องรู้ไว้จะได้ไม่งง

คำศัพท์ประกันภัย

คำศัพท์ประกันภัย ที่เราควรทราบเกี่ยวกับการทำประกัน เชื่อว่าหลายๆคนเวลาเลือกซื้อหรือหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อประกันสักเล่มจะต้องเจอศัพท์ทางประกันภัยไม่มากก็น้อย ซึ่งเวลาอ่านทำความเข้าใจก็ต้องเป็นอันงงว่าคำ ๆ นี้ความหมายมันคืออะไรนะ และจะต้องเสียเวลาในการหาความคำนี้เพื่อทำความเข้าใจอีก 

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันภัย 

วันนี้เราเลยรวบรวมคำศัพท์ทางประกันภัยที่ผู้ต้องเจอมารวบรวมไว้ให้แล้ว เพื่อช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหาความหมายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยศัพท์ที่เราคัดมามีดังนี้

คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนซื้อประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย คือ  บุคคลที่ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัย โดยมีหน้าที่จ่ายเบี้ยประกันให้แก่บริษัทประกันภัย และมีสิทธิ์ได้รับสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย   ผู้เอาประกันภัยอาจเป็นผู้รับผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย หรืออาจมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้  ผู้เอาประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาความเสี่ยงและวงเงินความคุ้มครองได้อย่างถูกต้อง

ผู้รับประกันภัย

ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทที่ตกลงจะให้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ในการรับเบี้ยประกันภัย และมีหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และดูแลผู้เอาประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ผู้รับประโยชน์

ผู้รับประโยชน์ คือ บุคคลที่จะได้รับเงินประกันชีวิตหรือผลประโยชน์อื่นๆ จากสัญญาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา   ผู้รับประโยชน์จะถูกระบุโดยผู้เอาประกันภัยเมื่อทำสัญญาประกันภัย และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง  ผู้รับประโยชน์อาจเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เอาประกันภัย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น   หรืออาจเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดก็ได้ เช่น เพื่อน แฟน เป็นต้น

กรมธรรม์

กรมธรรม์ คือ เอกสารที่บริษัทประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นหลักฐานในการทำประกัน และเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามสัญญา กรมธรรม์จะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประเภทของประกัน ชื่อผู้เอาประกัน วันที่คุ้มครอง ค่าเบี้ยประกัน ผู้รับผลประโยชน์ และเงื่อนไขการเอาประกันต่างๆ ผู้เอาประกันควรตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเคลมหรือได้รับผลประโยชน์

สินไหมทดแทน

สินไหมทดแทน คือ การชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิด หรือการผิดสัญญา โดยบริษัทประกันจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ตามเงื่อนไขและจำนวนที่ตกลงกันไว้      สินไหมทดแทนมีหลายแบบ เช่น เงินค่าเสียหาย การซ่อมแซมทรัพย์สิน การจัดหาสิ่งทดแทน การกลับคืนสภาพเดิม   เพื่อให้ผู้เสียหายกลับสู่ฐานะเดิมเสมือนไม่มีการละเมิด การขอรับสินไหมทดแทนจะต้องเตรียมเอกสารอันเป็นหลักฐานของความเสียหาย เช่น ใบแจ้งความเสียหาย ใบประเมินราคาค่าซ่อมรถ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์

โมฆียะ

โมฆียะ คือ การบอกเลิก หรือบอกล้างสัญญา หรือยกเลิกสัญญา โดยผู้รับประกันภัย นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญามีระยะเวลาในการบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี และจะต้องบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือนทันทีที่ทราบเรื่อง และจะเกิดขึ้นโมฆ๊ยะก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อมูล อันเป็นสาระสำคัญของสัญญาประกันภัยฉบับนั้น เช่น การไม่แจ้งอายุที่แท้จริง การปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น

เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ คือ เงินที่ผู้เอาประกันชีวิตได้รับเมื่อขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าเงินสด โดยจำนวนเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกันและมูลค่าเงินสดในตารางมูลค่ากรมธรรม์ การเวนคืนกรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองของกรมธรรม์ทันที และอาจไม่ได้เงินคืนเท่ากับเบี้ยประกันที่จ่ายไป

สัญญาประกันภัย

คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำขอเอาประชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้

มูลค่าเงินสด

มูลค่าเงินสด คือ  มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันชีวิตจ่ายค่าเบี้ยประกันในแต่ละปี และบริษัทประกันชีวิตนำส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน แล้วแบ่งส่วนหนึ่งให้ผู้เอาประกันชีวิตเป็นมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ มูลค่าเงินสดจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งจ่ายเบี้ยประกันนาน เมื่อถึงกำหนดการคืนเงิน ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับมูลค่าเงินสดที่สูงขึ้น

มูลค่าเงินสดมีประโยชน์ในหลายกรณี เช่น ถ้าผู้เอาประกันชีวิตต้องการยกเลิกกรมธรรม์ จะได้รับเงินคืนตามมูลค่าเงินสดที่มีอยู่ในกรมธรรม์ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตต้องการหยุดจ่ายค่าเบี้ยประกัน แต่ไม่อยากให้กรมธรรม์หมดอายุ สามารถขอใช้สิทธิ์ให้กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือขยายระยะเวลาการคุ้มครองได้ ถ้าผู้เอาประกันชีวิตต้องการใช้เงินด่วน สามารถขอกู้เงินจากกรมธรรม์ได้

มูลค่าเงินสำเร็จ

มูลค่าเงินสำเร็จ คือ ประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกที่จะยกเลิกการชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของกรมธรรม์ โดยทุนประกันจะลดลงตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ การเลือกใช้ ประกันภัยมูลค่าเงินสำเร็จ จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่สูญเสียสิทธิ์ในการได้รับการชดใช้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือโรคร้ายแรง

มูลค่าขยายเวลา

มูลค่าขยายเวลา คือ การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ แต่ยังได้รับความคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม โดยที่ระยะเวลาคุ้มครองจะลดลงตามมูลค่าของกรมธรรม์   การประกันภัยแบบนี้มีข้อดีคือผู้เอาประกันภัยไม่ต้องเสียเวลาหาเบี้ยประกันภัยใหม่ และไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพใหม่ แต่ข้อเสียคือผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองน้อยลง และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ได้อีก

มี คำศัพท์ประกันภัย คำไหนสงสัยสอบถามเราได้เลยนะครับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่อาจจะมี คำศัพท์ประกัน บางคำหรือกรมธรรม์บางฉบับที่มีรายละเอียดในส่วนของเงื่อนไข ที่ท่านอาจจะดูสับสนหรือว่างง ก็ยังจะติดต่อนะครับหรือว่าสอบถามกับทีมงานของเราเพื่อให้ช่วยดูได้นะครับผ่านทาง LINE Application AD เพิ่มเพื่อนแล้วติดต่อสอบถามเรามาได้เลยครับ ประกันสไมล์ ติดต่อเรา

สัญญาประกันภัย
ปรึกษาเรา
ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย [...]

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ?

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ? แนะนำ เปรียบเทียบประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อยของเราด้วยแผนประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำกับแผน ประกันสุขภาพเด็ก ของบริษัท FWD ซึ่งมีแผนประกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมากถึง 6 แผ่นความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ [...]

FWD for saving 25/15

FWD for saving 25/15 เป็น ประกันสะสมทรัพย์ ที่จะช่วยทำให้การออมเงินของคุณเป็นจริงได้ นอกเหนือจากการออมเงินยังให้ความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 200% ของทุนประกันกรณีเสียชีวิต และยังได้รับผลประโยชน์เงินคืน 1% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงปีที่ [...]

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ? หรือคำถามที่ว่า “ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม” โดยบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ว่ามีวิธีการลดหย่อนภาษีกันอย่างไร และสามารถ >>ลดหย่อนภาษี <<ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อปี ? เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันสุขภาพในแง่ของการลดหย่อนภาษี กรณีเราทำประกันสุขภาพเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 [...]

fwd ประกันเงินออม 20 ปี

FWD ประกันเงินออม 20 ปี ประกันสะสมทรัพย์ออมเงินจากบริษัท FWD โดยปัจจุบันถือว่าการออมเงินด้วยการทำประกันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความเสี่ยงต่ำไม่ต้องกลัวขาดทุนเหมือนการลงทุนประเภทหุ้น ซื้อกองทุนรวม  โดยข้อแตกต่างระหว่างการออมเงินผ่านธนาคารกับการทำประกันการออม คือ ประกันเงินออมสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และยังมีข้อดีเรื่องของการคุ้มครองกรณีเสียชีวิต ระยะเวลาของการทำประกันออมเงินหรือสะสมทรัพย์นั้น บริษัทประกันจะมีแผนให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลาย [...]

fwd ประกันเงินออม 15 ปี

FWD ประกันเงินออม 15 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนเรื่องการเงินในระยะยาวได้อย่างปลอดภัยสามารถสร้างหลักประกันทางการเงินให้คุณได้อุ่นใจ นอกเหนือจากประโยชน์ในเรื่องของการออมเงินแล้วการทำประกันเงินออมยังช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษี และยังให้ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต ปัจจุบันบริษัท fwd มีแผนประกันออมเงินให้ผู้ที่สนใจได้เลือกศึกษาหลากหลายแผน ไม่ว่าจะเป็นแผน  ประกันเงินออม 5 ปี , [...]

fwd ประกันเงินออม 10 ปี

FWD ประกันเงินออม 10 ปี แผนประกันสะสมทรัพย์ FWD 20/10 For Saving หลายท่านที่กำลังมองหาแผนประกันออมเงิน ที่มีระยะเวลาการส่งเบี้ยไม่มากไม่น้อยจนเกินไป คือที่ 10 ปี  เอฟดับบลิวดี [...]

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ใช้เงินเท่าไหร่ ?

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เชื่อว่าถ้าหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่มันร้ายแรงจนเสี่ยงเสียชีวิต  หรือ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงาน แต่แน่นอนเรื่องของสุขภาพไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดากันได้จริง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกันว่า สถิติค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง มันต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนในการรักษา ตาม ความหมายของ โรคร้ายแรง คือ โรคที่เป็นแล้วอาจทำให้เสียชีวิตห รือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย [...]