Category Archives: บํานาญ

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567

ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี 2567 ในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็จะเป็นช่วงที่เราต้องประเมินในเรื่องของรายได้ของเราทั้งปีเพื่อเตรียมยื่นภาษี สำหรับบุคคลธรรมดาแบบภ.ง.ด 90 และ ภ.ง.ด 91  และสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรืออาชีพอิสระ ก็จะมีการเพิ่มเพื่อยื่นภาษีครึ่งปีเพิ่มเติมเข้ามาอีกจาก ภ.ง.ด 94 ซึ่งหากใครที่มีฐานรายได้ต่อปีค่อนข้างเยอะแน่นอนก็จะมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีมากตามไปด้วย [...]