นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์  Prakan Smile (www.prakansmile.com) มีความจำเป็นต้องใช้งานคุกกี้ รวมทั้งเทคโนโลยีรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีหลักการทำหน้าที่คล้ายกับคุกกี้ เพื่อจำแนกแบ่งประเภทของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งต่อไป โดยท่านสามารถมีสิทธิ์ปฏิเสธให้ความยินยอมใช้งานคุกกี้ได้ โดยการเลือกปิดไม่เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือการเลือกปิดไม่ยินยอมที่หน้าต่างการแจ้งเตือน แต่อย่างไรก็ตามการปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้มีประสิทธิภาพและยังรวมไปถึงฟังก์ชันบางอย่างท่านจะไม่สามารถเช้าใช้งานได้


คำจำกัดความ

  • เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า PRAKAN SMILE 

  • เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หมายถึง ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์เข้าใช้งานตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป


คุกกี้ คือ อะไร

คุกกี้ คือ อะไรสำหรับ เว็บคุกกี้ ( HTTP cookie ) จะหมายถึงกลุ่มของข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกจัดเก็บเอาไว้บนบราวเซอร์ หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้งานอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตต่าง ๆ เมื่อท่านมีการเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานของท่านเอาไว้ ซึ่งประโยชน์ของคุกกี้จะทำให้เว็บไซต์สามารถที่จะมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่านได้ เมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป แต่อย่างไรก็ตามตัวคุกกี้เองนั้นไม่สามารถที่จะประมวลผลคำสั่งหรือทำการโจมตีหรือส่งผ่านไวรัสเข้าสู่อุปกรณ์ของท่านได้ผ่านทางคุกกี้ได้ ดังนั้นเทคโนโลยีคุกกี้หรือเทคโนโลยีรูปแบบอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายกัน ก็จะถูกเรียกว่าคุกกี้เช่นกัน โดย Cookie ที่เว็บไซต์ Prakan Smile ใช้นั้นจะมีการแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้


คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ จะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์รวมไปถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์และสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย สำหรับคุกกี้ประเภทนี้ ในกรณีที่เว็บไซต์ Prakan Smile  ไม่ได้ใช้งาน จะทำให้ตัวเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เองก็ไม่สามารถเข้าสู่ตัวเว็บไซต์และบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ Prakan Smile ได้


คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ เป็นประเภทคุกกี้ที่สำคัญต่อการใช้งานของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดจำลักษณะเฉพาะของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์รวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆบนเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของผู้เข้าใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนั้นคุกกี้ประเภทนี้จึงช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อทำให้การเข้าใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น


คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ทางเว็บไซต์ Prakan Smile จะใช้สำหรับการประมวลผลการเข้าใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมเพื่อให้ระบบของเว็บไซต์นั้นสามารถเข้าถึงพฤติกรรมและความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมได้ โดยทางเว็บไซต์ Prakan Smile จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้สำหรับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเว็บไซต์ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าใช้งาน เช่น ตัวนับสถิติจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมรองรับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นล่วงหน้าเป็นต้น 


คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

โดยคุกกี้ประเภทนี้ จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมไปถึงลิงค์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้ใช้งานเพื่อวิเคราะห์การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด รวมไปถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความเฉพาะเจาะจงเหมาะสมสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์


การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เข้าร่วมชมเว็บไซต์ สามารถที่จะเลือกทำการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ Prakan Smile ได้โดยการเลือกปิดการใช้งานที่ปุ่มเมนูหน้าต่างการแจ้งเตือ นเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ในครั้งแรกและจากอุปกรณ์เครื่องใหม่ ๆ หรือทำการปิดหน้าเว็บไซต์ลงเพื่อปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกปฏิเสธคุกกี้อาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์เองอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ได้


ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์

สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ Prakan Smile (www.prakansmile.com) ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีการรับทราบ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy) แล้วโดยทราบถึงประเภทการใช้งานของคุกกี้รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานตามที่ได้ระบุไว้แล้วดังข้างต้น โดยท่านรับทราบว่าระบบเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว และท่านยืนยันให้ความยินยอมสำหรับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดดังกล่าวนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  

แต่อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ Prakan Smile อาจมีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บของบุคคลที่ 3 ดังนั้นโปรดทราบว่า  เว็บไซต์ Prakan Smile  เราไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อนโยบายการใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่ 3 แต่อย่างไร ดังนั้นหาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าใช้งานในหน้าเว็บของคนที่ 3 โปรดศึกษานโยบายคุกกี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวทุกครั้ง


ท่านจะติดต่อ Prakan Smile และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) หรือต้องการรับทราบถึงข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือคุกกี้ของท่าน รวมไปถึงการขอรับทราบติดตามนโยบายในหน้านี้ท่านสามารถติดต่อผ่าน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ Prakan Smile ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ดำเนินจัดทำคำประกาศนโยบายโดย Prakan Smile ทำประกันยิ้มได้