ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ?

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ? หรือคำถามที่ว่า “ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม” โดยบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ว่ามีวิธีการลดหย่อนภาษีกันอย่างไร และสามารถ >>ลดหย่อนภาษี <<ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อปี ? เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันสุขภาพในแง่ของการลดหย่อนภาษี กรณีเราทำประกันสุขภาพเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาทต่อปี แต่อย่างไรก็ตามก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลดหย่อนเพิ่มเติมที่คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจ

ลดหย่อนภาษีคืออะไร ? 

การลดหย่อนภาษี คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นข้อกำหนดในกฎหมายที่ใช้สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ค่าลดหย่อน ตามสิทธิ์จะนำมาหักอกจากเงินได้ก่อนคำนวญจ่ายภาษี  มีประโยชน์เพื่อที่จะลดภาระภาษีที่เราต้องจ่ายให้กับรัฐบาลในแต่ละปี ซึ่งสามารถแบ่งค่าลดหย่อนภาษีได้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 • ค่าลดหย่อนภาษี ของส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนพ่อแม่ 
 • ค่าลดหย่อนภาษีประกัน เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

โดยที่ผู้ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้เข้าเกณฑ์เสียภาษีในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเพียงเท่านั้น

ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม ?

แน่นอนครับ การทำประกันสุขภาพ เป็นส่วนการลดหย่อนในหัวข้อ “ลดหย่อนภาษีประกัน” ถือเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐส่งเสริมให้คนไทยควรมีประกันเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับตนเองนอกเหนือไปจากสวัสดิการของรัฐ ดังนั้นการทำประกันประเภทต่างๆ เช่น ประกันชีวิต ประกันเกษียณบํานาญ หรือ >>> ประกันสุขภาพ <<< จึงได้รับการลดหย่อนภาษีบุคคลตามเงื่อนไขของประกันแต่ละแบบ  สำหรับประกันสุขภาพ จะมีประเภทของการลดหย่อนที่เราต้องทราบเอาไว้ทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน คือ

 • การทำประกันสุขภาพให้กับตัวเอง (จ่ายเบี้ยเอง ใช้สิทธิ์รักษาเอง) 
 • การทำประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่/ คู่สมรส (จ่ายเบี้ยเอง คนอื่นใช้สิทธิ์รักษา) 

เพราะทั้งสองประเภทเราจะสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้ไม่เท่ากัน รวมทั้งยังมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ?

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ?

 • การทำประกันสุขภาพให้กับตัวเอง 
  • สามารถที่จะทำการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด  25,000 บาทต่อปี  
  • แต่หากมีการ ทำประกันสุขภาพร่วมกับประกันชีวิต รวมกันแล้วจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • อีกกรณี คือ ทำประกันสุขภาพร่วมกับประกันชีวิตบำนาญ รวมกันแล้วจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาทต่อปี   
 • การทำประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่/ คู่สมรส 
  • ทำประกันสุขภาพให้กับพ่อแม่ สามารถลดหย่อนภาษีได้ คือ พ่อ 15,000 บาทต่อปี แม่ 15,000 บาทต่อปี ( หากเราทำประกันสุขภาพให้ทั้งพ่อและแม่สูงสุดต่อปีลดหย่อนได้ไม่เกิน 30,000 บาท)
  • ทำประกันให้คู่สมรส เราสามารถลดหย่อนภาษีสำหรับคู่สมรสได้สูงสุด 15,000 บาท 

แต่อย่างไรก็ตาม ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ เราก็ทราบแล้วแต่ก็จะมี เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ที่เราต้องทำความเข้าใจเพื่อที่จะได้คำนวณการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องกรณีไม่ยื่นภาษีประจำปี คือ

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ?

เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ?

 • การยื่นลดหย่อนภาษีให้พ่อแม่ 
  • พ่อและแม่จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 
 • การยื่นลดหย่อนภาษีคู่สมรส
  • หากคู่สมรสไม่มีรายได้เราสามารถนำเบี้ยที่ชำระตามจริงไปลดหย่อนภาษีได้แต่สูงสุดก็ไม่เกิน 15,000 บาท 
 • ต้องเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 4 ประเภทที่กำหนดเท่านั้นจึงสามารถนำมาลดหย่อนภาษีไ
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ?

วิธีการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ?

แม้ว่าการลดหย่อนภาษีจากการทำประกันสุขภาพจะสามารถทำได้  แต่ต้องเป็นการทำประกันสุขภาพจากบริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และยังต้องเป็นประกันสุขภาพที่กำหนด 4 ประเภทดังต่อไปนี้ 

 • การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การให้ความคุ้มครองชดเชยเรื่องของการสูญเสียอวัยวะและการทุพพลภาพ 
 • การประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่มีความคุ้มครองเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เกี่ยวกับการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะรวมไปถึงการแตกหักของกระดูก 
 • การประกันภัยคุ้มครอง >>> โรคร้ายแรง  <<< (Critical Illnesses) 
 • ประเภทการประกันภัยที่ดูแลระยะยาว (Long Term Care) 

เมื่อคุณทำการตรวจสอบสิทธิ์การลดหย่อนภาษีจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่คุณชำระเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วและมั่นใจว่าเป็นหนึ่งใน 4 ประเภทที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ขั้นตอนต่อมา วิธีการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ คือ คุณต้องแจ้งให้ทางบริษัทประกันภัยทราบว่าคุณต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีของคุณไปให้ทางสรรพากร และทางบริษัทประกันภัยก็จะจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพมาให้กับคุณ เพื่อใช้สำหรับการยื่นภาษีลดหย่อนนั่นเอง

ปรึกษาการทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ?

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ? แนะนำ เปรียบเทียบประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อยของเราด้วยแผนประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำกับแผน ประกันสุขภาพเด็ก ของบริษัท FWD ซึ่งมีแผนประกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมากถึง 6 แผ่นความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ [...]

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ? หรือคำถามที่ว่า “ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม” โดยบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ว่ามีวิธีการลดหย่อนภาษีกันอย่างไร และสามารถ >>ลดหย่อนภาษี <<ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อปี ? เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันสุขภาพในแง่ของการลดหย่อนภาษี กรณีเราทำประกันสุขภาพเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 [...]

การดูแลสุขภาพ ประกันสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ใช้เงินเท่าไหร่ ?

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เชื่อว่าถ้าหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่มันร้ายแรงจนเสี่ยงเสียชีวิต  หรือ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงาน แต่แน่นอนเรื่องของสุขภาพไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดากันได้จริง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกันว่า สถิติค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง มันต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนในการรักษา ตาม ความหมายของ โรคร้ายแรง คือ โรคที่เป็นแล้วอาจทำให้เสียชีวิตห รือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย [...]