ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง , หมวดความคุ้มครองสุขภาพ คืออะไร ! โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายกันถึงความคุ้มครอง และหมวดหมู่ของประกันสุขภาพต่าง ๆ ว่าผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำประกันสุขภาพนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ความคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับเรามีอะไรบ้างในแต่ละส่วน และไม่คุ้มครองโรคอะไรบ้าง เพื่อที่เวลาเราตัดสินใจทำประกันสุขภาพจะได้สามารถสอบถามข้อมูลกับตัวแทนประกันได้ละเอียดมากขึ้น

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ? 

การทำประกันสุขภาพนั้น บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองกับผู้ทำประกันแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ

 1. ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยใน IPD หมายถึง การที่เกิดเจ็บป่วยต้องเข้ารับการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน 24 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 2. ให้ความคุ้มครองผู้ป่วยนอก OPD หมายถึง การเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย พบแพทย์รับยาแล้วสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านได้ ซึ่งก็จะครอบคลุมในส่วนของค่าแพทย์ ค่ายา และค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 
 3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองเพิ่มเติม หมายถึง การขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงหลักในกรมธรรม์ เช่น มีค่าทำฟัน , ค่าคลอดบุตร , หรือการคุ้มครองโรคร้ายแรง ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริษัทประกันภัย เพราะถือเป็นจุดเด่นของแต่ละบริษัทที่จะออกแผนมาแข่งขันกัน 

โดยสรุป คือ ก็จะให้ความคุ้มครองทางผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในรวมถึงผลประโยชน์เพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับค่ารักษาพยาบาล แต่อย่างไรก็ตามแผนประกันของแต่ละบริษัทนั้นก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้น รวมถึงผลประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นท่านจำเป็นต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของแผนประกันที่คุณสนใจ ก่อนทำประกันทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของคุณ

ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? 

ในการทำประกันสุขภาพนั้นก็จะมีข้อยกเว้นและเงื่อนไขที่จะไม่ให้ความคุ้มครองได้ในหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น 

 • ปกปิดข้อเท็จจริง หรือ แถลงข้อความอันเป็นเท็จ ในใบคำขอเอาประกัน (ใบสมัคร) ผู้ทำประกันจำเป็นที่จะต้องเซ็นยินยอมรับทราบว่าข้อมูลในใบสมัครทำประกันนั้นเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งหากบริษัทการตรวจพบว่ามีข้อความอันเป็นเท็จก็จะทำให้บริษัทไม่รับประกัน หรือ หากมีการรับประกันไปแล้วและมีกรณีการเคลมค่าสินไหม บริษัทมีสิทธิ์บอกล้างสัญญาและไม่จ่ายค่าสินไหม 
 • โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน หรือ เป็นโรคเรื้อรังที่ยังรักษาไม่หายขาด 
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการศัลยกรรม ความงาม 
 • การรักษาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด 
 • การรักษาพยาบาลที่ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ 
 • ยังอยู่ในระยะเวลารอคอยของโรค 
 • ปรากฏว่าผู้เอาประกันภัยทุจริต 

แม้ว่าจะมีรายละเอียดเรื่องข้อยกเว้นและเงื่อนไขที่จุกจิกสักน้อยแต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนประกันของคุณหรือหากมีการทำประกันสุขภาพเอาไว้แล้วเล่มกรมธรรม์ด้านหลังจะมีการระบุเงื่อนไขและข้อยกเว้นของแผนประกันที่คุณทำเอาไว้อย่างชัดเจน 

หมวดความคุ้มครองสุขภาพ มีอะไรบ้าง ?

หมวดความคุ้มครองสุขภาพ คือ

หมวดความคุ้มครองสุขภาพ คือ ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่เราจะได้รับหลังจากที่มีการทำประกันสุขภาพซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น หมวดต่าง ๆ ดังนี้ คือ

ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน (หมวด 1-5) 

  • หมวดที่ 1 ค่าห้องห้องพักฟื้น , ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต , ค่าอาหาร , ค่าบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล 
  • หมวดที่ 2 ค่าตรวจตรวจวินิจฉัย ค่าบริการทางการแพทย์อื่น ๆ
  • หมวดที่ 3 ค่าหมอ (ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)
  • หมวดที่ 4 ค่าผ่าตัดทั่วไป 
  • หมวดที่ 5 ค่าผ่าตัดใหญ่แบบไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลย) เช่น ผ่าตัดริดสีดวง , ไส้เลื่อนเป็นต้น 

ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วย (หมวด 6-13) 

  • หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อทำตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ก่อนหลัง 30 วัน)
  • หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 
  • หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หมายถึงพวกการทำกายภาพบำบัดต่าง ๆ 
  • หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการล้างไต (บำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง)
  • หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้รังสีรักษา (บำบัดรักษาโรคมะเร็ง)
  • หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับการใช้เคมีรักษา (บำบัดรักษาโรคมะเร็ง)
  • หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 
  • หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก เช่น การผ่าตัดที่ไม่ต้องใช้ยาสลบ 

ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก (หมวด 14)

  • หมวดที่ 14 ผู้ป่วยนอก พบแพทย์รับยากลับบ้าน

ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ  (หมวด 15 เป็นต้นไป) 

  • หมวดที่ 15 >> ค่าทำฟัน , ค่าวัคซีน , ค่าตรวจสุขภาพประจำปี , ค่ารักษาแพทย์ทางเลือก และอื่น ๆ ตามแต่แผนประกันของแต่ละบริษัทจะทำออกมาขาย
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร
ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร สาระสำคัญของประกันเหมาจ่ายมีอะไรบ้าง

ตารางด้านบนนี้ จะเป็นตัวอย่างของผลประโยชน์และความคุ้มครองจาก ประกันสุขภาพ FWD ที่มีการแบ่งหมวดประกันสุขภาพเอาไว้ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจได้จากตารางจะมีการแบ่งหมวดเอาไว้ค่อนข้างจะชัดเจน

แนวทางการเลือกทำประกันสุขภาพที่ไหนดี ? 

ซึ่งโดยปกติแล้ว หมวดความคุ้มครองสุขภาพ หมวด 1-14 แต่ละบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองเหมือนกันหมด เพียงแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของ ค่าห้องค่าอาหารที่ต่างกัน เพราะบริษัทจะมีการทำแผนประกันวงเงินความคุ้มครองที่อาจจะไม่เท่ากัน ดังนั้นสรุปสาระสำคัญ ในกรณีที่คุณกำลังพิจารณาเลือกบริษัททำประกันสุขภาพ คือ

1) พิจารณาจากวงเงินแผนประกัน ว่าตัวคุณเองต้องการความคุ้มครองสูงแค่ไหน

2) พิจารณาจากค่าห้องพักฟื้นว่าต้องการวันละเท่าไหร่

3) พิจารณาความคุ้มครองของผู้ป่วยนอก ต้องการหรือไม่ วงเงินเท่าไหร่

4) พิจารณาจากผลประโยชน์เพิ่มเติม (หมวด 15 เป็นต้นไป) ว่าแต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองกับเราในเรื่องใดบ้างบริษัทไหนคุ้มค่ามากกว่า

จากภาพรวมของหัวข้อในบทความนี้ ก็น่าจะทำให้คุณมองเห็นภาพออกเกี่ยวกับประกันสุขภาพว่า ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง ? และ ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง ? รวมไปถึง หมวดความคุ้มครองสุขภาพมีกี่หมวด แต่อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย กับ ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย เพราะปัจจุบันรูปแบบการทำประกันจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆแต่เรามักจะรู้จักการเฉพาะประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเท่านั้น เนื่องจากประกันทั้ง 2 รูปแบบนี้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มครอง ในหมวดความคุ้มครองสุขภาพ อยู่บ้างที่ไม่เหมือนกัน ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่าย แบบไหนดีกว่ากัน ?

ปรึกษาทำประกัน
ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ?

ประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ที่ไหนดี ? แนะนำ เปรียบเทียบประกันสุขภาพลูกน้อย 2567 ปัจจุบันค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆการเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อยของเราด้วยแผนประกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น โดยในบทความนี้เราจะมาแนะนำกับแผน ประกันสุขภาพเด็ก ของบริษัท FWD ซึ่งมีแผนประกันให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกมากถึง 6 แผ่นความคุ้มครองเริ่มต้นตั้งแต่ [...]

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่

ประกันสุขภาพลดหย่อนได้เท่าไหร่ ? หรือคำถามที่ว่า “ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ไหม” โดยบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับ เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ ว่ามีวิธีการลดหย่อนภาษีกันอย่างไร และสามารถ >>ลดหย่อนภาษี <<ได้สูงสุดเท่าไหร่ต่อปี ? เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำประกันสุขภาพในแง่ของการลดหย่อนภาษี กรณีเราทำประกันสุขภาพเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 [...]

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง ใช้เงินเท่าไหร่ ?

ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง เชื่อว่าถ้าหากเลือกได้คงไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรือเป็นโรคที่มันร้ายแรงจนเสี่ยงเสียชีวิต  หรือ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการทำงาน แต่แน่นอนเรื่องของสุขภาพไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดากันได้จริง ๆ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกันว่า สถิติค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลโรคร้ายแรง มันต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนในการรักษา ตาม ความหมายของ โรคร้ายแรง คือ โรคที่เป็นแล้วอาจทำให้เสียชีวิตห รือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ป่วย [...]

ประกันสุขภาพมีกี่แบบ

ประกันสุขภาพมีกี่แบบ ทำแล้วคุ้มครองอะไรบ้าง ทำแล้วมันจะคุ้มค่าไหม วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ โดยทั่วไปแล้วนะครับประกันสุขภาพนั้น จะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมด 2 แบบครับ แบบแรก คือ แบบเดียว แบบที่ 2 คือ แบบพ่วงครับ  [...]

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสุขภาพคุ้มครองอะไรบ้าง , หมวดความคุ้มครองสุขภาพ คืออะไร ! โดยบทความนี้เราจะมาอธิบายกันถึงความคุ้มครอง และหมวดหมู่ของประกันสุขภาพต่าง ๆ ว่าผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำประกันสุขภาพนั้นมีการแบ่งหมวดหมู่ความคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับเรามีอะไรบ้างในแต่ละส่วน และไม่คุ้มครองโรคอะไรบ้าง เพื่อที่เวลาเราตัดสินใจทำประกันสุขภาพจะได้สามารถสอบถามข้อมูลกับตัวแทนประกันได้ละเอียดมากขึ้น หมวดความคุ้มครองสุขภาพ คือ ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่เราจะได้รับหลังจากที่มีการทำประกันสุขภาพซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น หมวดต่าง [...]

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่าย แบบไหนดีกว่ากัน

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายกับแยกค่าใช้จ่าย แตกต่างกันอย่างไร ? แล้วสรุปเราควรเลือกทำประกันสุขภาพแบบไหนจึงจะคุ้มค่าที่สุด เดี๋ยวบทความนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้คุณท่านได้ทราบ โดยปกติแล้วเวลาเราหาข้อมูลสำหรับทำประกันสุขภาพมักจะมีการโปรโมทกันผ่านสื่อโซเชียลต่างๆเรื่องของ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย นาน ๆ ครั้งจึงจะพอผ่านตาบ้างกับบางบริษัทประกันที่ใช้แผน ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย ทีนี้เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยว่าทั้ง 2 รูปแบบนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไร งั้นเราลองมาเริ่มกันจากประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายกันก่อน [...]

โดนเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพ เพราะอะไร ?

โดนเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพ เพราะอะไร ? ทำไมต้องปรับเพิ่ม ? อีกหนึ่งคำถามที่ลูกค้าหลายท่านหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำ ประกันสุขภาพ สอบถามกันมามากเลยทีเดียวในกรณีที่มีการทำประกันสุขภาพไปแล้ว ผ่านไปไม่กี่ปี ก็จะพบว่า เบี้ยประกันสุขภาพ มีการเพิ่มสูงขึ้นทำให้มียอดที่ต้องชำระมากกว่าครั้งก่อน ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแค่เฉพาะบริษัทที่ท่านทำประกันและพบปัญหาอยู่ เพราะอันที่จริงแล้วทุกบริษัทประกันจะมีนโยบายการปรับเพิ่มเบี้ยประกันสุขภาพกันอยู่ทุกบริษัทอยู่แล้ว โดยการปรับเบี้ยประกันสามารถทำได้ภายใต้การกำกับดูแลของ [...]